Aktuelnosti

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Srednjoškolski centar Hadžići

Na osnovu člana 123 stav. 4. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/17), člana 154. Pravila JU Srednjoškolski centar Hadžići, članova 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27487-28/19 od 02.08.2019. godine, Odluke Školskog odbora broj: 06-49-1-2333/2019 od 02.08.2019. godine, raspisuje se:

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020. godini

Raspisuje se javni konkurs za prijem radnika u radni odnos :
a) nastavnik/nastavnica islamske vjeronauke …. 1 izvršilac, 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine, odnosno od okončanja konkursne procedure do 31.08.2020. godine;
b) nastavnik/nastavnica latinskog jezika …. 1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine, odnosno od okončanja konkursne procedure do 31.08.2020. godine;
c) nastavnik/nastavnica mašinske grupe predmeta …. 1 izvršilac, 13 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine, odnosno od okončanja konkursne procedure do 31.08.2020. godine;
d) nastavnik/nastavnica sporta …. 1 izvršilac, 21 čas nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine, odnosno od okončanja konkursne procedure do 31.08.2020. godine;
e) nastavnik/nastavnica sporta …. 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine, odnosno od okončanja konkursne procedure do 31.08.2020. godine;
f) nastavnik/nastavnica fizike …. 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine, odnosno od okončanja konkursne procedure do 31.08.2020. godine;
g) nastavnik/nastavnica praktične nastave tekstilne struke …. 1 izvršilac, 24 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine, odnosno od okončanja konkursne procedure do 31.08.2020. godine;
h) nastavnik/nastavnica stručno teoretskih predmeta prehrambene struke …. 1 izvršilac, 16 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine, odnosno od okončanja konkursne procedure do 31.08.2020. godine;
i) radnica na održavanju higijene i opreme objekta …. 1 izvršilac, 40 sati radnog vremena sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine, odnosno od okončanja konkursne procedure do 31.08.2020. godine;
j) sekretar škole …. 1 izvršilac, 40 sati radnog vremena sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine, odnosno od okončanja konkursne procedure do 31.08.2020. godine;
k) nastavnik/nastavnica stručno teoretskih predmeta građevinske struke …. 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine, odnosno od okončanja konkursne procedure do 31.08.2020. godine;
l) nastavnik/nastavnica hemije i stručno teoretskih predmeta prehrambene struke …. 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine, odnosno od okončanja konkursne procedure do 31.08.2020. godine;
m) nastavnik/nastavnica psihologije …. 1 izvršilac, 3 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine, odnosno od okončanja konkursne procedure do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 31.08.2020. godine;
n) nastavnik/nastavnica filozofije sa logikom …. 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine, odnosno od okončanja konkursne procedure do 31.08.2020. godine;
o) nastavnik/nastavnica matematike ….1 izvršilac, 19 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine, odnosno od okončanja konkursne procedure do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 31.08.2020. godine;
p) nastavnik/nastavnica stručno teoretskih predmeta medicinske struke …. 1 izvršilac, 5 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine, odnosno od okončanja konkursne procedure do 31.08.2020. godine;
q) nastavnik/nastavnica biologije …. 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine, odnosno od okončanja konkursne procedure do 31.08.2020. godine;
r) nastavnik/nastavnica stručno teoretskih predmeta mašinske struke …. 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine, odnosno od okončanja konkursne procedure do povratka radnika sa funkcije, direktora škole, a najduže do 31.08.2020. godine;

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo, Revidiranim nastavnim programom za Gimnazije, Revidiranim nastavnim programom za općeobrazovne predmete za srednje škole za stručno obrazovanje i obuku, Nastavnim planom i programom za tehničke i stručne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole, i to:

za poziciju a – završen Fakultet islamskih nauka u Sarajevu (pedagoški ili teološki smjer); Islamski pedagoški fakultet u Zenici ili Bihaću, odsjek za vjeronauku; drugi fakulteti islamskih nauka priznati od Rijaseta Islamske zajednice u BiH, čije su diplome nostrificirane od strane Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu i položena pedagoška grupa predmeta na ovom fakultetu, uz predhodno završenu jednu od medresa. Poseban uvjet: pismena saglasnost nadležnog ureda muftije (shodno odredbi člana 4. Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH);
za poziciju b – završen Filozofski ili Filološki fakultet i stečeno zvanje: diplomirani klasični filolog/dipl. profesor filologije, diplomirani profesor latinskog jezika i rimske književnosti, diplomirani profesor francuskog jezika i književnosti i latinskog jezika i rimske književnosti, diplomirani profesor historije i latinskog jezika, diplomirani profesor latinskog jezika i rimske književnosti u dvopredmetnoj kombinaciji;
za poziciju c i r – završen Mašinski fakultet, VII stepen stručne spreme, sa stečenim zvanjem: dipl. mašinski inžinjer ili završen II ciklus studija po bolonjskom sistemu studiranja, svi smjerovi izuzev mehaničke tehnologije drveta;
za poziciju d i e – VII stepen stručne spreme, sa stečenim zvanjem: profesor fizičkog vaspitanja, profesor za fizičku kulturu, profesor sporta i tjelesnog odgoja, magistar nauka u oblasti sporta i tjelesnog odgoja, doktor nauka u oblasti sporta i tjelesnog odgoja, završen II ciklus po bolonjskom sistemu studiranja, kao i završen III ciklus po bolonjskom sistemu studiranja;
za poziciju f – završen Prirodno-matematički fakultet i stečeno zvanje: profesor fizike ili diplomirani fizičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta ili neki drugi fakultet gdje je fizika glavni i ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi, ako je to naznačeno u diplomi ili II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa (300 ETCS bodova) u kome je fizika glavni predmet;
za poziciju g – završen najmanje V stepen stručne spreme tekstilne struke i sa najmanje 5 godina radnog iskustva u struci;
za poziciju h – diplomirani inžinjer prehrambene tehnologije ili završen najmanje II (drugi) ciklus studija po bolonjskom sistemu studiranja, sa položenom pedagoškom grupom predmeta;
za poziciju i – završena osnovna škola ( NK) ili srednja škola (SSS);
za poziciju j – završen Pravni fakultet – VII stepen ili završen najmanje I (prvi) ciklus Bolonjskog studija (240 ETCS bodova) ili II (drugi) ciklus Bolonjskog studija (300 ETCS bodova), sa najmanje 1 godinom rada u struci;
za poziciju k – VII stepen stručne spreme sa stečenim zvanjem: diplomirani inžinjer arhitekture ili završen najmanje II (drugi) ciklus Bolonjskog studija;
za poziciju l – VII stepen stručne spreme (predbolonjski studij), Prirodno-matematički fakultet, odsjek hemija nastavni ili opšti smjer sa položenim pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta; VII stepen stručne spreme, visoka stručna sprema (predbolonjski studij), Filozofski fakultet u Tuzli, odsjek biologija i hemija (profesor biologije i hemije); završen I (prvi) ciklus studija visokog obrazovanja (dodiplomski studij) u trajanju od najmanje tri, odnosno četiri studijske godine, sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Bakalaureat/bachelor hemije/kemije; završen II (drugi) ciklus studija visokog obrazovanja (postdiplomski studij) sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Magistar hemije/kemije; završen III (treći) ciklus studija, sa naučnim zvanjem doktor nauka i odgovarajućim stručnim profilom, položenom pedagoškom grupom predmeta;
za poziciju m – završen Filozofski fakultet
a) odsjek pedagogija i psihologija – VII stepen profesor pedagogije i psihologije ili II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa (magistar pedagogije i psihologije);
b) odsjek psihologija – VII stepen diplomirani psiholog i položena pedagoško-psihološka i metodičko-didaktička grupa predmeta ili II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa (magistar psihologije i položena pedagoško-psihološka i metodičko-didaktička grupa predmeta;
za poziciju n – završen Filozofski fakultet, odsjek filozofija – odsjek filozofija i sociologija i stečeno zvanje: profesora filozofije ili profesora filozofije i sociologije; magistar filozofije; doktor filozofije;
za poziciju o – VII stepen stručne spreme, kao i završen I ciklus studijskog programa u četverogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ETCS bodova, kao i II odnosno III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa odgovarajućeg smjera (teorijski, nastavni ili smjer primijenjene matematike) sa stečenim zvanjem: profesor matematike, diplomirani matematičar-informatičar, magistar matematike, magistar primijenjene matematike;
za poziciju p – završen Medicinski fakultet i stečeno zvanje: doktor medicine;
za poziciju q – završen Prirodno-matematički fakultet, odsjek biologije, sa stečenim zvanjem: profesor biologije (VII stepen stručne spreme), dipl. ing. biologije sa položenom pedagoškom grupom predmeta (VII stepen) bachelor (I ciklus 240 ETCS bodova, Magistar biologije (II ciklus), Filozofski fakultet-odsjek biologija i hemija, zvanje: profesor biologije i hemije.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću obaveznu dokumentaciju:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs;
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju;

c) izvod iz matične knjige rođenih;
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), od dana objavljivanja konkursa.

Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju predviđenu članom 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:35/17), i to:
a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima
i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/ nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BIH, obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169. – 170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu i validnu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Nakon konačnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne javne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci.

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 35/17).
Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili preporučeno na adresu: JU Srednjoškolski centar Hadžići /Prijava za javni konkurs/, ul. 6. Mart br. 19, Hadžići ili predati lično u Sekretarijat škole svaki radni dan od 08,00 do 16,00 sati.
Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati. Javni konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama „Avaz“, dana 05.08.2019. godine i ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu vraća se na lični zahtjev putem protokola Škole u roku od 15 (petnaest) dana od dana okončanja konkursne procedure.