Stručni saradnici

STRUČNI SARADNICI U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU I PSHOSOCIJALNOM RAZVOJU UČENIKA
Pedagog: Mirela Paškovan, prof.
Psiholog: Mr. Amila Bašić
Bibliotekar: Mirjana Cuca, dipl.komparativist i bibliotekar
Rukovalac nastavnom tehnikom – programer: Suad Masleša, dipl.ing.arh.
Koordinator praktične nastave: Mr. Misim Gegić
Asistent u nastavi: BA Aida Pehlivan

STRUČNI SARADNICI ZA PRAVNE I EKONOMSKE POSLOVE
Sekretar škole: Mr. Lejla Koro
Samostalni referent za plan i analizu: Suvada Muhić, dipl.ekonomist