Aktuelnosti

O B A V I J E S T

Predavanje dokumentacije za upis u prvi (I) razred vršit će se u periodu od 21.06. do 25.06.2021. godine od 9:00 h do 14:00 h u prostorijama škole.
Učenici su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1) prijavu za upis
2) izvod iz matične knjige rođenih – ovjerena kopija
3) svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi – originalana dokumenta
4) uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu – orginalana dokumenta
5) druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova
ostvarenih na takmičenjima

                                       D I R E K T O R