Aktuelnosti

J A V N I O G L A S

Na osnovu člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju Službene novine Kantona Sarajevo, broj 23/17),člana 154. Pravila JU Srednjoškolski centar Hadžići, Odluke Školskog odbora broj : 06-49-1-2617/2019 od 19.08.2019. godine, JU Srednjoškolski centar Hadžići   raspisuje :

J A V N I    O G L A S

za izdavanje školske kantine pod  zakup za školsku 2019/2020. godinu

Predmet Javnog oglasa je izdavanje pod zakup prostora školske kantine za školsku 2019/2020. godinu, koja se nalazi u prizemlju  školske zgrade, za 790 učenika i 94 radnika.

Uslovi:                

Na oglas se mogu prijaviti sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove iz člana 7. Pravilnika o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama.

Kriteriji:

Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude su:

 • Kvalitet asortimana roba i usluga (dokaz: Certifikat HACCP)
 • Napovoljnije cijene artikala za ishranu uz priložene normative proizvoda (dokaz: cjenovnik proizvoda i usluga i certifikati ISO 9000 i ISO 22000)
 • Način na koji će se organizirati rad školske kantine (dokaz – ovjerena izjava o radnom vremenu)
 • Reference o dosadašnjem radu (dokaz: preporuke i reference)
 • Ponuđeni iznos zakupnine ne može biti manji od 800,00 KM (slovima : osamstotinakonvertibilnihmaraka)

Uz prijavu na Javni oglas obavezno se prilažu:

 • Ponuda koja sadrži tačan naziv, adresu i broj telefona ponuđača, ponuđenu cijenu zakupa, ponuđeni asortiman proizvoda hrane (vrste sa težinom i cijenom) 
 • Aktuelni izvod iz Sudskog registra (ne stariji od 6 mjeseci – za pravna lica)
 • Dokaz o registraciji za obavljanje ugostiteljsko-uslužnom djelatnošću/ priprema i prodaja hrane (ne stariji od 3 mjeseca – za fizička lica),
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji,
 • Ovjerena izjava ponuđača o načinu organizacije rada školske kantine,
 • Međunarodni certifikat HACCP (ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci)
 • Certifikate o kvaliteti i zdravstvenoj sigurnosti ( ISO 9000 i ISO 22000) (ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci)
 • Ovjerena izjava ponuđača da će poslovni prostor uzeti u viđenom stanju i isti privesti namjeni sopstvenim sredstvima.
 • Izjava ponuđača da troškove eventualne popravke, adaptacije i održavanja preuzima na svoj teret bez prava refundiranja po bilo kom osnovu, odnosno bez prava umanjenja mjesečne zakupnine po osnovu uloženih sredstava
 • Reference i preporuke

Napomena: U asortimanu ponuđenih proizvoda isključiti sve energetske napitke, zaslađene industrijske sokove, gazirne sokove, proizvode nezdrave hrane kao što su čips, pomfrit i sl.

Škola ne snosi nikakvu odgovornost ni troškove ponuđača, te zadržava pravo da izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača, raskine ugovor u slučaju da se ugovarač ne pridržava kućnog reda  škole i ugovora o zakupu. Sva prava i obaveze između Škole i izabranog ponuđača precizirat će se i urediti Ugovorom o zakupu.

Način podnošenja ponude:

Pisane ponude sa dokazima dostaviti u zapečaćenoj koverti direktno na protokol Škole sa naznakom „ PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA ZAKUP ŠKOLSKE KUHINJE- NE OTVARAJ“,  na adresu: JU Srednjoškolski centar Hadžići, adresa 6.mart br.19. Hadžići.

Rok za podnošenje prijava je sedam (7) dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnim novinama Avaz.

Prostor koji se daje u zakup može se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 9,00 – 15,00 sati.

O rezultatima javnog oglasa škola će pisanim putem obavijestiti sve učesnike javnog oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.